Burg Kastl ALUMNI e. V.


Burg Kastl ALUMNI e. V.


A Burg Kastl Magyar Gimnázium 1958-ban nyitotta meg kapuit Bajorországban a
második világháború után külföldre szakadt és az 1956-ban menekült magyar diákok részére az akkori Német Szövetségi Köztársaság és a bajor tartomány nagyvonalú támogatásával. 2007-ben anyagi okok miatt az iskolát bezárták, miután több, mint 4.000 magyar diák tanult itt az alma máter falai között az elmúlt majdnem 50 évben.
A volt szocialista országokból távozottak közül talán csak a magyar emigráció hozott létre egy kicsi Magyarországot, egy iskolát és internátust Németországban a hazájukat az esetek többségében kényszer miatt elhagyott magyar családok gyerekei számára. (A Burg Kastl gimnázium elôtt már 1945-tôl létezett kisebb magyar iskola Passau-Waldwerkeben ill. késôbb Bauschlottban és Lindenbergben). A diákokat magyar nyelven, magyar származású oktatók tanították. Az iskolás évek az itt tanulók
emlékeibôl kitörölhetetlenek. A legtöbb esetben az iskola nyújtotta a menedéket és biztonságot az itt tanulók számára az ismeretlen külvilág elôl. A nagyobb disszidálási hullámok és a rendszerváltás után is megmaradt az iskola, sôt az anyaországban felismerték annak erôteljes hatását; sokan az utolsó idôkben is ide adták gyereküket, hogy magyarságot, emberséget, idegen nyelvet tanuljanak. Az iskola bezárása 2007-ben a volt diákoknak az eddigieknél nagyobb összefogását ered ményezte. 2007 nyarán felélesztettük „csipkerózsika- álmából" a már 1972-ben megalakult Burg Kastl Alumni e. V. egyesület. Kötelességünknek tartottuk, hogy újjáélesszük ezt az  egyesületet azzal az elsôdleges céllal, hogy volt gimnáziumunk szellemi és tárgyi hagyatékát megmentsük ill. átmentsük a jövô generáció számára. Új egyesületünk további céljai között szerepelt a volt kastli diákok összefogásának elôsegítése, találkozók szervezése, kapcsolatok ápolása, stb. E célból hoztuk létre honlapunkat: www.kastlalumni.eu, egy blogot és egy Yahoo platformot is. Egy régi diáktársunk nagylelkû anyagi segítségével sikerült a német csôdbiztostól megvásárolni a gimnázium megmaradt tárgyi hagyatékait, mint pl. könyveket, érettségi tablókat, néptánckellé-keket, évkönyveket, stb.
Ezeket a hagyatékokat részben határon túli magyar iskoláknak ajándékozzuk, részben pedig állandó kiállításokon mutatjuk be, részben pedig Kastlban, ahol 2009. januárjában egy „Kastl Campus", egy nemzetközi, de budapesti vezetésû College kezdi meg mûködését, illetve a Lakiteleki Népfôiskola Alapítvány keretein belül.
Alma máterünk története tehát nem fejezôdött be, sôt a Németországban bejegyzett, de Magyarországon és világszerte mûködô egyesületünk a jövôben intenzívebben fogja volt diákjainkat összefogni, képviselni és iskolánk szellemiségét tovább ápolni.

2007-ben és 2008-ban több sikeres ún. „kastli törzsasztal" találkozót szerveztünk Budapesten, Münchenben, Frankfurtban, Nürnbergben és Bécsben. Ezeken minden kastlis generáció nagy számban megjelent. 2008-ban Pünkösdkor volt iskolánk 50 éves évfordulójára szerveztünk 2008-ban egy nagyon sikeres találkozót, melyen több
mint ötszáz volt kastli diák jött össze a világ minden részérôl, hogy búcsút vegyen megszûnt alma máterétôl. A találkozónk mottója „Ünnepelünk, emlékezünk, de közösségünk, szellemiségünk megmarad" volt. Iskolánk történetét sikerült dokumentálnunk (DUNA TV egy filmet készített), a Pünkösdi jubileumi találkozónk megörökítése mellett bemutatjuk iskolánk múltját; de beszámolunk Alumni egyesületünk céljairól és jövôképérôl is. Ezt az egyórás filmet 2008 májusában kétszer is sugározta a DUNA TV.
2010-ben Budapesten, a Parlamentben szervezünk közös ünnepséget
illetve megemlékezést a kastli gimnáziumunkról. További céljainkhoz tartozik
még egy „Múlt a Jövôért Alapítvány" jótékonysági akció létre hozása, amely anyagi és
morális támogatást fog nyújtani a határon túli régiókban élô magyar, rászoruló diákoknak az érettségihez vezetô úton. Ezzel szeretnénk továbbadni azt a segítséget, amelyet 1956 után kaptunk a német államtól és a világban szétszórt magyar honfitársainktól; „segítsünk, mint ahogy minket is segítettek" mottóval.
Volt iskolánk összefogó szálai, és a kettôs kulturális kötödésünk ellenére megmaradt
magyarságtudatunk példája és tanulsága talán segítik a mai magyar fiatalságot identitásának keresésében is. Szeretnénk a Német Diplomások Egyesületével is jó kapcsolatokat ápolni és szoros együttmûködést kiépíteni, hisz hozzánk hasonló
célokat követ és éppúgy mint mi, német-magyar kulturális közegben van otthon.


Tarnai László
Burg Kastl ALUMNI e. V. alelnöke


Download
NEMET-DIPLOMASOK EGYESULETE információs kiadványa 16. évfolyam/Jahrgang Nr. 1. szám Februar 2009 február - 7./8./9. oldal
du_0901.pdf
Adobe Acrobat Dokument 778.1 KB

 

 


Kommentar schreiben

Kommentare: 0