Filótás Tivadar: Huszárvágás


 

FILOTÁS TIVADAR

Huszárvágás

 

 

ÖTVENHAT

EGY ÉLETÚT

KÉTSZÁZEZER KÖZÜL

 

 

Előszó

 

Nem állt szándékomban önéletírás formájában rögzíteni élettörténetemet,

mivel tudom, milyen sok érdekes és izgalmas autobiográfia jelent már meg, és mert tisztában voltam és vagyok írói képességeim korlátaival.

Mindenek elôtt gyermekeimnek, unokáimnak – egyszóval utódaimnak

– szerettem volna olyan képet festeni magamról, amely egyfelôl olvasmányos, másfelôl segít nekik eligazodni a családi kapcsolatok útvesztôjében. Hiszen sokáig magam sem tudtam a felmenôimrôl semmit. Kisgyermek koromban hagytam el Magyarországot, nem avatott be senki a családi legendáriumba, mint más, kevésbé hányatott sorsú embert. Évtizedeken át magam gyûjtöttem a tárgyi emlékeket és az adalékokat, idegen emberek elbeszéléseibôl, szinte mozaikszerû apró darabokból

állt össze végül a kép.

Talán olyan fi atalok is érdeklôdve forgatják, akik az 1956-os felkelôkhöz és hozzám hasonlóan szabadságszeretôk, idealisták és szeretik a hazájukat. Akik most már nem életük kockáztatásával, sôt feláldozásával szándékoznak élhetô világot hagyni az utódaikra, hanem folyamatos testi és szellemi munkával, kreativitással, lelkesedéssel. Nem törekedtem arra, hogy példa képpé stilizáljam magam, ellenkezôleg: ez a néhány odavetett oldal csupán egyetlen életutat mutat be kétszázezerbôl, egy embert

izolál azoknak az óriási tömegébôl, akik velem együtt a távozást

választották. Sok elemében ezért tipikusnak mondható.

Barátaim, egykori diáktársaim is bátorítottak élettörténetem megírására. Akik közül érettségi elôtt és után sokan váltak a Kastli Reform Kör tagjaivá, annak érdekében, hogy a nyugat-németországi Burg Kastl Magyar Gimnázium, az 1958 utáni Nyugat-Európa egyetlen magyar középiskolája ne csak a szabadság és a demokrácia szellemét képviselje és adja át diákjainak, hanem a szó legjobb értelmében vett elitképzô intézménnyé is válhasson. A 2006-ig fennállt iskola csaknem ötven éves történetének

nagyobb részét valóban már az együttmûködést szorgalmazó Európa-gondolat, és nem a szembenállást képviselô hidegháborús ideológia határozta meg. Ezzel az írással is köszönöm nekik a segítségüket, hogy kiálltak mellettem akkor, amikor rendkívül sok támadás ért, és nem csak hittek nekem, nemcsak bíztak bennem, hanem bíztattak is.

Mert a támadások nem voltak alaptalanok, nem mindenki értett egyet a hidegháborús gondolkodás ad acta helyezésével – fôleg az idôsebb nemzedékek legtöbb tagja nem –, sokan egyenesen árulásnak tartották Bármennyire is értettük, sôt átéreztük szempontjaikat, ellenük kellett fellépnünk, hiszen nagyon sok fiatal sorsáról, az egész késôbbi életét nagyban meghatározó képzés jellegérôl volt szó. Tudom, hogy ebben a mindkét oldal számára fájdalmas küzdelemben mi is felhasználtunk olyan eszközöket, amiket nem lett volna szabad. Ezt sajnálom, és megkövetem

azokat, illetve azok emlékét, akiknek kellemetlenséget, netán fájdalmat okoztunk. Mégis beszámolok errôl is – bár tudom, sokak erkölcsi normáit sérti – már csak azért is, mert bár korlátozott nyilvánosságú, ám mindvégig egyeztetett, a Reform Kör által jóváhagyott folyamatról volt szó. Ellenfelek voltunk, nem ellenségek, és mindkét oldalon a saját meggyôzôdésünket

képviseltük, nem idegen érdekeket. Végül köszönöm feleségemnek, Sibyllének, hogy elkísért, és hûségesen kitartott mellettem az évtizedek folyamán – bár éppen elégszer tettem olyasmiket, amik miatt megelégelhette volna.

Nélküle egész életem másként alakul, nélküle ez a könyv sem jelent volna meg soha. Remélem, lesznek olyan olvasói, akiket bármilyen rövid idôre is leköt, szórakoztat, elgondolkodtat! 

 

A szerzô

 

 

Kukorelly Endre szórakoztatóan csapongó életírásnak nevezve ajánlja a rendszerváltás után Münchenből hazatért, Tihanyban babamúzeuma révén ismertté vált Filotás Tivadar könyvét az olvasónak. 


 

Megvásárolható, vagy megrendelhető:

 

Filótás Tivadar

Tihanyi Babamúzeum

H-8237 Tihany

Visszhang utca 4.

info@babamuzeum.hu

Tel.: 0036/87/448 431